Legálne pálenie za nereálnych podmienok


(1) Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá

a) dovŕšila 21 rokov veku,

b) nebola odsúdená za trestný čin24a) a

c) ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.

(2) Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu podľa odseku 1 v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby podľa odseku 1 žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.


(3) Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100-litrovom, na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len "destilačné zariadenie") vo vlastníctve fyzickej osoby podľa odseku 1.

(4) Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby podľa odseku 1 alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby podľa odseku 1, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.

(5) Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

(6) Fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia podľa odseku 3 ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Prílohou oznámenia podľa prvej vety je čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba podľa odseku 1 spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa tohto zákona. Fyzická osoba podľa odseku 1 v oznámení uvedie

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,

b) druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,

c) dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,

d) adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.

(7) Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu, ktorá obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu,

b) evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu,

c) druh destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum, kedy súkromný výrobca nadobudol destilačné zariadenie, a adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza,

d) dátum zápisu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a dátum výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu,

e) dátum pridelenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu a dátum zrušenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu.

(8) Ak fyzická osoba podľa odseku 1 doručí ministerstvu oznámenie v súlade s odsekom 6, ministerstvo do 30 dní zaeviduje oznámenie, pridelí fyzickej osobe podľa odseku 1 evidenčné číslo a vydá tejto osobe písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Osoba podľa prvej vety sa považuje za súkromného výrobcu destilátu podľa tohto zákona.

(9) Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu oznamovaných údajov podľa odseku 6.

(10) Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, že bol

a) odsúdený za trestný čin,24a)

b) uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu.24b)

(11) Ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa odseku 7

a) na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,

b) ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,24a)

c) ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b)

d) ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným úradom podľa osobitného predpisu,2aa)

e) ak zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(12) O výmaze podľa odseku 11 ministerstvo upovedomí súkromného výrobcu destilátu a colný úrad.

(13) Ak ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku 11, je možné zaradiť tú istú fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu opätovne najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.

§ 13

Kontrola


(1) Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu, u súkromného výrobcu destilátu a u fyzickej osoby vyrábajúcej destilát. Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú oprávnení

a) vstúpiť do priestorov liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3 alebo na miesto, na ktorom sa destilačné zariadenia nachádza podľa § 10 ods. 6 písm. d),

b) vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že výrobca, u ktorého sa kontrola vykonáva, v čase kontroly spĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie vydané,

c) vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že fyzická osoba vyrábajúca destilát, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.

(2) Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní vyžiadať si od výrobcu, súkromného výrobcu destilátu alebo fyzickej osoby, u ktorej sa kontrola vykonáva, doklady a informácie preukazujúce, že výrobca v čase kontroly spĺňa podmienky podľa tohto zákona, na základe ktorých mu bolo vydané povolenie, alebo že fyzická osoba, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.

(3) Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní

a) predložiť pred začiatkom kontroly služobný preukaz a poverenie na výkon kontroly,

b) umožniť výrobcovi, súkromnému výrobcovi destilátu alebo fyzickej osobe vyrábajúcej destilát, u ktorých sa kontrola vykonáva, byť prítomný pri výkone kontroly.

(4) Výrobca súkromný výrobca destilátu a fyzická osoba vyrábajúca destilát pri kontrole je oprávnený

a) predložiť dôkazy počas výkonu kontroly,

b) podať písomné námietky proti postupu povereného zamestnanca ministerstva.

(5) Ak ministerstvo zistí, že výrobca skladuje, prechováva alebo predáva lieh a nevie preukázať jeho pôvod, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.27)

(6) Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.

§ 13a

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona a nie je výrobcom podľa § 2 ods. 5.

(2) Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, ak

a) vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin,24a)

b) vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b) a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,

c) vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3,

d) vyrába destilát na inom mieste ako miesto podľa § 10 ods. 4 prvej vety,

e) použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ktorá pochádza z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo iný med, než med z vlastnej produkcie,

f) uvedie v oznámení podľa § 10 ods. 6 nepravdivé údaje,

g) neoznámi ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 9 alebo ods. 10.

(3) Ministerstvo uloží za priestupok podľa

a) odseku 1 pokutu od 500 eur do 3 000 eu

b) odseku 2 pokutu od 100 eur do 3 000 eur.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27b)